Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Sanctiebeleid (VFR artikel 9)

Indien een lid één of meerdere regels zoals deze zijn vastgelegd in dit VFR overtreedt, is het bestuur van de rasvereniging gerechtigd het lid één of meerdere sancties op te leggen zoals in dit artikel staat beschreven.

De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
De rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.

Procedures bij het niet naleven van het Verenigingsfokreglement:
Eerste overtreding
Wanneer een fokker of dekreu-eigenaar een ouderdier c.q. combinatie inzet voor de fokkerij terwijl deze niet voldoet aan de geldende eisen van het VFR, dan zal een schriftelijk waarschuwing naar de betreffende eigena(a)r(en) worden gestuurd.

Tweede overtreding
Wanneer een fokker of dekreu-eigenaar nogmaals een ouderdier c.q. combinatie inzet voor de fokkerij terwijl deze niet voldoet aan de geldende eisen van het VFR, dan zal er een tweede schriftelijke waarschuwing naar de betreffende eigena(a)r(en) worden gestuurd. Tevens verwijdering van een eventuele advertentie uit het clubblad, bij verwijdering van een advertentie zal geen restitutie van gelden plaatsvinden.
Bij een overtreding op artikel 2. FOKREGELS en/of artikel 7. EXTERIEURREGELS wordt de betreffende eigena(a)r(en) (en diens honden) de eerstvolgende 12 maanden uitgesloten van publicatie op de fokkerslijst, nestbemiddeling en/of de dekreuen lijst.

Een overtreding op artikel 4. GEZONDHEIDS- en SCREENINGSREGELS en/of artikel 3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) zal ná 12 maanden aan de eerstvolgende ALV worden voorgelegd. De ALV beslist over het wel/niet opheffen van de sanctie.

Derde overtreding
Bij een derde overtreding zal worden overgegaan tot schorsing, dan wel opzegging of ontzetting (royement) op grond van art.7 lid 8 van de Statuten.

Voor gemaakte VFR-overtredingen staat een verjaringstermijn van vijf jaar.

Alle overtredingen op het Verenigingsfokreglement worden gerapporteerd aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Overtredingen/schorsingen en/of royementen zullen met naam van het betreffende lid en de aard van de overtreding gepubliceerd worden in het cluborgaan TollerTales. Het bestuur kan besluiten tot onmiddellijke opzegging van, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap op grond van art.7 lid 8 van de Statuten.