Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Lid worden van de rasvereniging

 

Lid worden

Wanneer u lid wenst te worden van de rasvereniging “Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland” dient u het daarvoor bestemde online inschrijfformulier te gebruiken. Medeleden kunt u aangeven op het inschrijfformulier.

Met het verzenden van het online formulier verleent de invuller tot wederopzegging een machtiging aan de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland om de jaarlijkse contributie van de NSDTRCN, zoals aangegeven in het bovenstaande overzicht, eenmalig vermeerderd met het inschrijfgeld, van zijn/haar bankrekeningnummer af te schrijven.

Na insturen van dit formulier wordt uw naam gepubliceerd in de eerstvolgende Toller Tales. Indien er binnen veertien dagen geen bezwaar wordt gemaakt tegen uw lidmaatschap bent u automatisch lid en zal de contributie, vermeerderd met het inschrijfgeld, worden geïncasseerd.

Machtiging

Nieuwe leden geven automatisch een machtiging af. Bent u al lid maar heeft u nog geen machtiging afgegeven? Dat kan alsnog. U kunt hiervoor het online machtigingsformulier invullen. Het verstrekken van een machtiging zorgt voor een verlaging in de kosten van de rasvereniging en zo helpt u de rasvereniging dubbel.

Let op

De rasvereniging plaats een mededeling in de Toller Tales wanneer de afschrijvingen middels een afgegeven machtiging plaats vinden c.q. de contributie betaald dient te worden. Wanneer er door een lid geen machtiging voor het afschrijven van de contributie is afgegeven ontvangt u van de penningmeester een e-mail voor het overmaken van de contributie. Bij het versturen van een herinnering zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen.
Bij een overschrijving mag er in de naam van de rasvereniging GEEN afkorting (N.S.D.T.R.C.N.) worden gebruikt, schrijf de naam zoveel mogelijk voluit “Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland”.

Aanmelding lidmaatschap NSDTRCN via de fokker

Als fokker heeft u de mogelijkheid om uw pupkoper(s) vooraf aan te melden als lid. Hiervoor is een nieuw formulier gemaakt waarop u als fokker de namen doorgeeft van de potentiële nieuwe leden.
Het potentiële lid zelf maakt voor het aanmelden van het lidmaatschap gebruik van het daarvoor bestemde online inschrijfformulier.
Deze, door u ingevulde vooraanmelding, geeft de nieuwe potentiële leden recht op een éénmalige korting van € 5,00 (het éénmalige inschrijfgeld komt te vervallen).
Een klein gebaar naar uw pupkopers toe maar een grote steun voor het bestaan van de rasvereniging en daarmee het behoud van ons mooie ras.

Adres wijzigingen

Deze dient u schriftelijk, via het mutatieformulier door te geven aan de ledenadministratie of per mail via ledenadministratie@tollertales.nl.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van uw lidmaatschap dient via het online formulier te geschieden, tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de rasvereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur heeft het recht een lid na twee aanmaningen wegens niet betaalde contributies het lidmaatschap op te zeggen. Het lid kan eerst dan weer als lid van de vereniging worden toegelaten, wanneer de achterstallige betalingen zijn aangezuiverd.

Contributie

Er is een mogelijkheid om de rasvereniging te machtigen voor het innen van de contributie. De rasvereniging is door de ING bank gemachtigd om eenmaal per jaar een incasso aan te leveren. Het is dus niet mogelijk voor de rasvereniging om meerdere malen van uw rekening een afschrijving te verrichten. Een incasso gedaan via de machtiging is door de rekeninghouder binnen 30 dagen te annuleren zonder opgave van reden.

E-mail adres

Als laatste vragen wij u, indien u dit nog niet heeft gedaan, uw e-mailadres (of gewijzigde e-mailadres) door te geven aan de ledenadministratie. Deze wordt opgenomen in de ledenlijst zodat eventuele correspondentie via e-mail kan verlopen. Ook hier wordt weer gedacht aan een kostenbesparing voor de rasvereniging. Wij gaan er vanuit dat u daar graag aan mee wilt werken zodat we de gelden van de rasvereniging kunnen gebruiken voor het organiseren van de diverse activiteiten en deze in de toekomst nog verder uit kunnen breiden.

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL02INGB0008080569  t.n.v. Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland te Bellingwolde.

IBAN: NL02INGB0008080569
BIC: INGBNL2A

Bij een overschrijving van een bankrekening naar onze ING rekening mag er in de naam van de rasvereniging GEEN afkorting (N.S.D.T.R.C.N.) worden gebruikt, schrijf de naam zoveel mogelijk voluit “Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland”. Het rekeningnummer is bij de ING bank bekend onder de naam “NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER”.

Prijzen lidmaatschap Nederlandse leden

Advertentie kosten TollerTales clubblad

Lid heel jaar (1 januari t/m 31 december):
Lid half jaar (1 juli t/m 31 december):
Medelid heel jaar:
Medelid half jaar:
Eenmalig inschrijfgeld:
Administratiekosten:

€ 31,00
€ 15,50
€ 7,50
€ 3,75
€ 5,00
€ 5,00

Volledig jaar, hele A4 pagina, kleur
Volledig jaar, halve A4 pagina, kleur
Eenmalig, hele A4 pagina, kleur
Eenmalig, halve A4 pagina, kleur

€ 100,00
€ 70,00
€ 35,00
€ 20,00

Prijzen lidmaatschap Buitenlandse leden met papieren clubblad

Lid heel jaar (1 januari t/m 31 december):
Lid half jaar (1 juli t/m 31 december):
Eenmalig inschrijfgeld:
Administratiekosten:

€ 36,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00

Uw steun is een belangrijk onderdeel voor de rasvereniging!

Prijzen lidmaatschap Buitenlandse leden met digitaal clubblad

Lid heel jaar (1 januari t/m 31 december):
Lid half jaar (1 juli t/m 31 december):
Eenmalig inschrijfgeld:
Administratiekosten:

€ 31,00
€ 15,50
€ 5,00
€ 5,00

Alle, in deze tabel genoemde prijzen zijn voor het jaar 2023.

Inschrijfgeld evenementen (**)

 

Clubdiplomadag
Workingtest
TollingTest
TollingJachtproef

Lid NSDTRCN

€ 37,50
€ 42,50
€ 45,00
€ 45,00

Geen lid NSDTRCN

€ 42,50
€ 47,50
€ 45,00
€ 45,00

Ga voor meer informatie over onze evenementen naar de clubagenda

Kampioenschapsclubmatch

Jongste puppy/puppyklas
Veteranen
v.a. Jeugdklas

Fokgeschiktheidskeuring

1e termijn

€ 21,00
€ 21,00
€ 36,00

€ 16,00*

2e termijn

€ 31,00
€ 31,00
€ 46,00

€ 16,00*

* Om voor de fokgeschiktheidskeuring mee te kunnen moet de hond ook ingeschreven zijn in één der klassen van de individuele keuring (3 (mits 15 mnd), 4, 5, 8 of 9).

** Niet alle evenementen staan hier benoemd.

Verzoek tot ontvangst digitale TollerTales doorgeven aan de penningmeester.

Raad van Beheer controleert fokkers op lidmaatschap rasvereniging

De Raad van Beheer controleert fokkers op het bewijs van lidmaatschap van een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, conform art III.25.1 van het KR. Indien de fokker geen lid is van een voor het betrokken ras erkende rasvereniging, is een extra heffing van € 170,10 (tarief 2024) per nest verschuldigd, dat tegelijk met de verschuldigde kosten voor het gehele nest moet worden overgemaakt.

Controle chipper

De chipper van de Raad van Beheer accepteert alleen een ‘bewijs van lidmaatschap’ afgegeven door de betreffende erkende rasvereniging.

De rasvereniging kan zorgen voor een bewijs van lidmaatschap dat duidelijk voorzien is van de noodzakelijke gegevens om een controle door de chipper mogelijk te maken. De chipper zal het getoonde bewijs controleren met het voorbeeldbewijs dat via de rasvereniging(en) is ontvangen.

Opvragen bewijs van lidmaatschap

U kunt uw bewijs van lidmaatschap opvragen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tollertales.nl

Verzoek: wacht hier niet mee tot het laatste moment!

Heffing toeslag niet-lidmaatschap

Bij het niet kunnen tonen van een geldig bewijs van lidmaatschap zal de stamboomaanvraag automatisch verhoogd worden met de toeslag voor niet-lidmaatschap. Het is voor u als fokker dus van belang dat u bij de controle door de chipper altijd het bewijs van lidmaatschap van de desbetreffende rasvereniging kunt laten zien. U kunt uw bewijs van inschrijving bij de “Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland” opvragen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tollertales.nl.

Betaling contributie

Hieronder vindt u de informatie voor de betaling van de contributie. Via deze oproep verzoeken wij u om de contributie voor het lopende jaar te voldoen tenzij u een machtiging heeft afgegeven. De jaarlijkse contributie kunt u vinden in de prijstabel hierboven.

U wordt verzocht het bedrag voor 1 februari over te maken op ING rekening: NL02INGB0008080569 t.n.v. Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (geen afkorting gebruiken) o.v.v. contributie + betreffende jaar + uw lidmaatschapsnummer (deze staat achter op uw TollerTales vermeld).

Voor buitenlandse betalingen:
IBAN: NL02INGB0008080569
BIC: INGBNL2A

Indien u een automatische incasso heeft afgegeven zal deze rond 1 februari van uw rekening worden afgeschreven. Indien u nog geen automatische incasso heeft afgegeven maar dat wel wilt doen, kunt u het machtigingsformulier (zie bovenaan deze pagina), invullen en opsturen. Hopelijk zien wij u dit jaar op een van de door de NSDTRCN georganiseerde activiteiten. Mocht u de contributie reeds hebben voldaan of heeft u een vraag met betrekking tot de contributie, dan hoor ik dat graag. U kunt mij bereiken via ledenadministratie@tollertales.nl. Rest mij nog u, namens het bestuur van de NSDTRCN, een gelukkig en plezierig jaar met de hond(en) toe te wensen.

Met vriendelijke groet,
Esther Booker
Penningmeester / Ledenadministratie