Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Disclaimer


Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website tollertales.nl die wordt beheerd door de vereniging.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten

Gebruik van de website

Via tollertales.nl vindt u informatie over de dienstverlening van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, verder NSDTRCN. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de NSDTRCN zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de NSDTRCN niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van alle geboden informatie.

De NSDTRCN garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De NSDTRCN wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestuurd) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de NSDTRCN links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de NSDTRCN worden aanbevolen.
De NSDTRCN aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de NSDTRCN niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij de NSDTRCN. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NSDTRCN en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De NSDTRCN behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens:
E-mail: secretariaat@tollertales.nl